Typy zájezdů

Destinace

Vyhledat zájezd

Pojištění, doprava

| Zpět |

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK

V ceně zájezdů cestovní kanceláře GEOPS je obsaženo pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. CK GEOPS je podle zákona č.159/99 Sb. pojištěna u UNIQA pojšťovny, a.s., pojistná smlouva č. 1357513175

zobrazit certifikát o pojištění pro případ úpadku CK na rok 2021 Certifikát o uzavřené pojistné smlouvě o zajištění záruky pro případ úpadku CK na sezónu 2021 (pdf)

| Zpět |

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

CK GEOPS pojišťuje zákazníky v zastoupení pojišťovny UNIQA, a.s. Druh a rozsah pojištění je uveden v katalogu CK GEOPS u jednotlivých zájezdů v odstavcích “cena zájezdu zahrnuje”. CK GEOPS nabízí standardně v ceně svých zájezdů komplexní pojištění. Pokud v ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění, může si ho zákazník objednat v CK, nebo individuálně. Vedle komplexního pojištění, které zahrnuje mimo jiné i pojištění storna, je možné nově objednat také základní cestovní pojištění za sníženou cenu. Základní pojištění obsahuje pouze pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění asistenčních služeb.

Pojištění není limitováno věkem účastníka a zahrnuje pojistné krytí v následujícím rozsahu:

Od roku 2018 platí nové částky a limity plnění dle podmínek UNIQA pojišťovny, a. s.  

Tabulka tarifů a pojistných limitů plnění Pojištění léčebných výloh a asistence

Komplexní pojištění
K5 (Z1) základní výše storna

**Komplex. pojištění EVROPA
K5S (Z1) s vyšším limitem storna 
**Komplex. pojištění SVĚT
  K5S (Z2) s vyšším limitem storna

22 Kč/den*

32 Kč/den* 50 Kč/den* 100Kč/den*
Pojištění léčebných výloh


5.000.000 Kč 


5.000.000 Kč

 

5.000.000 Kč


5.000.000 Kč
Poj. asistenčních služeb
5.000.000 Kč

5.000.000 Kč

5.000.000 Kč

5.000.000 Kč
Trvalé následky úrazu  není obsaženo 300.000 Kč 300.000 Kč 300.000 Kč
Smrt následkem úrazu není obsaženo 150.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč
Nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) není obsaženo 300 Kč/den 300 Kč/den 300 Kč/den
Poj. odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3.osoby není obsaženo 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč
Pojištění zavazadel není obsaženo

*15.000 Kč

*15.000 Kč *15.000 Kč
Pojištění stornopoplatků (spoluúčast klienta 20%) není obsaženo do 15.000 Kč  do 40.000 Kč  do 40.000 Kč 

**Z1 – Evropa včetně ostrovů + Egypt, Turecko, Izrael, Maroko, Tunisko
**Z2 - ostatní 
Kromě základního "Komplexního pojištění (Z1)" je možno sjednat stejný balíček služeb s tím rozdílem, že pojištění léčebných výloh je platné až do 5.000 m nad mořem - vhodné pro zájezdy s vysokohorskou turistikou. Výsledná cena balíčku je v tomto případě 95Kč/den).

U zájezdů převyšujících 18.750 Kč s komplex. pojištěním v ceně nebo u zájezdů, kde cena zájezdu léčebné pojištění nezahrnuje, doporučujeme přiobjednat *rozšířené připojištění storna zájezdu (viz tabulka výše). Pokud není cena uvedena u zájezdu, prosím, kontaktuje přímo CK.

Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění stornovací poplatků obsahuje i pojištění stornovacích poplatků z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené.

V jednání o odškodnění a likvidaci pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK GEOPS nemůže posuzovat existenci nebo výši uplatňovaných nároků.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/16 a rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

rozsah pojištění

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Těmito náklady se rozumí:
- lékařské ambulantní ošetření
- pobyt v nemocnici
- ošetření zubním lékařem
- léky předepsané lékařem
- přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení

Pojištění asistenčních služeb

Předmětem pojištění jsou následujíc prokazatelné náklady či služby:
a) náklady na repatriaci pojištěného
b) náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
c) náklady na vyslání opatrovníka
d) náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
e) náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku
f) náklady na právní pomoc v zahraničí včetně její zprostředkování
g) náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
h) zachraňovací náklady
i) odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
j) zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
k) náklady vzniklé zpožděním zavazadel
l) náklady vzniklé zpožděním letu

Pojistné částky pro c) až j) je Kč 60 000,--
Pojistná částka pro h) je Kč 1 500 000,--
Pojistná částka pro k) a l) je Kč 5 000,--

Úrazové pojištění

Předmětem pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu pojištěného, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty.

Pojistnou událostí je úraz pojištěného. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Za úraz se též považuje stav, kdy v důsledku zvýšené svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder. Za úraz se považují i následující události nezávislé na vůli pojištěného :
- smrt utonutím;
- tělesná poškození způsobená popálením, opařením, působením úderu blesku, el.proudem, plyny nebo parami, požitím jedovatých nebo leptavých látek, vyjma případů, kdy jejich působení probíhá postupně a dlouhodobě;
- nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatků)

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.

Pojistnou událostí je zrušení cesty z následujících důvodů: - vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo jemu blízké osoby za předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojištěného vylučuje nastoupení cesty; za pojistnou událost se však nepovažuje těhotenství ani zdravotní komplikace vzniklé jeho důsledkem;
- úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby;
- závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo jemu blízké osobě, pokud měl za následek závažnou psychickou újmu;
- podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení) či trestným činem třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu.

- nedobrovolná ztráta zaměstnání

Nejezděte do zahraničí bez kvalitního cestovního pojištění!

Pojištění odpovědnosti za škodu občana

Předmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo.
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností v běžném občanském životě při provozování běžných turistických činností.

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty (dále jen „zavazadla“).

Pojistnou událostí je majetková škoda na zavazadlech, jestliže byla pojištěnému způsobena :
- poškozením nebo zničením zavazadel živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení);
- odcizením zavazadel krádeží vloupáním nebo loupeží s použitím násilí;
- poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou zavazadel, k níž došlo v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného, který si vyžádal lékařský zákrok nebo s dopravní nehodou, jíž byl pojištěný účastníkem;
- poškozením nebo zničením zavazadel vodou z vodovodního zařízení;
- ztrátou zavazadel předaných při přepravě oficiálnímu dopravci.

 

celé znění Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění

ikona pdf Celé znění Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny, a. s. (pdf)

odkazy na formuláře hlášení škod:

odkazy na veškeré dokumenty pro hlášení škod (UNIQA)

| Zpět |

DOPRAVA

Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha.
Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů).
Pozn.: CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících může cestovní kancelář změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravou (meziměstské autobusy, vlak, metro). V tomto případě bude navrácen případný příplatek za tzv. „svoz“ a dále bude klientovi přiznána kompenzace za změnu charakteru služby svoz a to ve výši 50% ceny předmětné služby (svozu) z místa potvrzeného na přihlášce do nejbližšího místa odjezdu. O neuskutečnění svozu bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky CK. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného stornopoplatku.
CK si vyhrazuje právo na změny programu v případě výskytu nepředvídatelných okolností a na zrušení zájezdu při nedosažení minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků zájezdu je 32 osob. Veškeré fakultativní a příplatkové služby budou CK realizovány při minimálním počtu 20 účastníků, pokud není stanoveno, nebo dohodnuto jinak.

Praha 4, Budějovická od obchodu Lidovka, metro "C" Budějovická - východ ul. Budějovická/Vyskočilova, výstup z metra směr ulice Olbrachtova mapka Ukázat na Mapy.cz
Praha 9, Černý Most od parkoviště McDonald's, od stanice metra "B" Černý Most cca 200 m ve směru z centra Prahy mapka Ukázat na Mapy.cz
Praha 6, Dejvická metro "A" Dejvická, stanoviště autobusů před hotelem Diplomat ve směru do centra mapka Ukázat na Mapy.cz
Praha 8, Florenc metro „C“ Florenc, ul. Křižíkova, zadní strana Muzea hl. m. Prahy, pod mostovkou magistrály mapka Ukázat na Mapy.cz

U většiny zájezdů jsou další odjezdy* z: Kolína (Ko), Pardubic (Pa), H. Králové (HK), Brna (Br), Plzně (Pl) či Č. Budějovic (ČB).

Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů): Kladno (Kl), Slaný (Sl), Písek (Pí), Tábor (Tá), Trutnov (Tr), Jihlava (Ji), Olomouc (Ol), Ostrava (Os), Hodonín (Ho), Bratislava (Bra).

Svozy a rozvozy do jednotlivých míst mohou být v některých případech zajištěny doplňkovou dopravou, zpravidla taxi/osobním autem nebo mikrobusy. V nutných případech má CK právo na změnu trasy autobusové dopravy na území ČR. Při takové změně trasy přebírá na sebe CK náklady na autobusovou či vlakovou jízdenku (II. třída) do nejbližšího možného místa nástupu, které CK obratem klientovi oznámí při vzniku změny.

*Pozn.: svoz z/do míst zajišťuje CK GEOPS od 6 osob, při menším počtu osob uhradí klientovi jízdné autobusem/vlakem (350 Kč/os. cesta tam i zpět z Brna, ostatní odjezdová místa 250 Kč/os. Jedná se pouze o místa uvedená u jednotlivých zájezdů jako možnost odjezdu a současně jsou uvedena u klienta na přihlášce.

Novinka: Svozy vlakem

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu