autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zájezd za památkami a parky UNESCO s denními přejezdy a minibusem pro vás, kteří raději cestujete v malé skupině.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu lux. mikrobusem, 3x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 3x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (80 €) a vše, co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.400 Kč za 1lůžkový pokoj
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
četné památky na seznamu UNESCO v Německu - starobylý Würzburg s barokním biskupským zámkem - Kassel, rozsáhlý park Wilhelmshöhe - pohádkově krásné Celle s renesančním zámkem - skvostná hrázděná města v Harzu Quedlinburg a Goslar s císařským hradem - unikátní rozsáhlý anglický park Wörlitz
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-305
27.5 - 30.5.2021
3
Praha a další níže
8 190,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd časně ráno z Prahy, Plzeň a po trase, cesta do Německa, WÜRZBURG, starobylé město v kraji vinic, bývalá rezidence knížat biskupů z Würzburgu, zapsaná na seznamu UNESCO, jeden z nejvýznamnějších barokních zámků Evropy, historické centrum se starým mostem a pevnost Marienberg na kopci

2. den: město MARBURG nad řekou Lahn, hrad na skalním ostrohu a impozantní gotický kostel svaté Alžběty, největší evropský zámecký park Wilhelmshöhe v KASSELU (UNESCO), na 600 druhů stromů z celého světa, vodopády, fontány, skleníky plné tropické vegetace, zámek Wilhelmshöhe (jedna z největších sbírek Rembrandta a slavná antickou socha Kasselského Apollóna), GOSLAR (UNESCO), město v pohoří Harz s největším počtem hrázděných domů v Německu, kostely, kláštery, cechovní, měšťanské a hornické domy, městské hradby, románská císařská falc z 11. století - rekonstrukce oblíbeného sídla císařů ze sálské dynastie

3. den: kouzelné město CELLE, historické jádro, stovky hrázděných domů, vévodský zámek, HANNOVER - návštěva nádherného komplexu Královských zahrad v Herrenhausenu, Velká zahrada v barokním stylu patří údajně k nejkrásnějším v Evropě, řada fontán, jezírek, botanická zahrada Berggarten se svou tři sta let starou historií, novogotický lovecký zámek Marienburg nad řekou Leine

4. den: historické jádro QUEDLINBURGU (UNESCO), v centru naleznete na tisíc hrázděných budov, středověké evropské město, Park Wörlitz (UNESCO) - nejvýznamnější krajinářský park kontinentální Evropy (UNESCO), pozoruhodná ukázka kulturní krajiny 18. století, krajinná úprava s rozlehlými vodními plochami a kanály, dominanty rozmístěné v četných pohledových osách a průhledech, zahradní ostrovy s alegorickými motivy, návrat kolem půlnoci, výstup možný na trase Ústí nad Labem, Lovosice, Praha.


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí. Zájezd se realizuje od 15 os.

Doprava

klimatizovaným autobusem vybaveným minibarem (teplé i studené nápoje za Kč), WC a DVD
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

3x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

3x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Kapesné

Doporučujeme min. 80 € na vstupné.

Pořadatel: Inex - cestovní kancelář, s. r. o., IČO: 26392763

Zajímavosti

Park Dessau-Wörtliz, zahradní klenot na seznamu UNESCO
Rozsáhlý parkový areál Dessau-Wörlitz je dílem knížete Leopolda III. Fridricha Františka Anhaltsko-Desavského, který vládl ve druhé polovině 18. století malému německému státečku na středním Labi a Muldě. Kníže v mládí procestoval Itálii, Francii, celkem třikrát navštívil Anglii. Na základě těchto zkušeností se rozhodl pod vedením architekta Friedricha Wilhelma von Erdmannsdorf upravit své sídlo a především zahrady tak, aby odpovídaly tomu nejlepšímu, s čím se na svých cestách setkal. Wörlický park se stal prvním krajinářským parkem na evropské pevnině a jeho hlavní budova, letohrádek Wörlitz, je první německou klasicistní budovou. Rovněž Gotický dům, tedy budova ve stylu romantické novogotiky, byla ve své době novum. Park byl postupně utvářen v průběhu 40 let. Vznikl tak jedinečný celek jak po zahradnické, tak po architektonické stránce. Nacházejí se tu budovy, které připomínají stavební slohy od antiky až po soudobý klasicismus, empír a romantismus. Už současníci přezdívali Wörlickému parku pro jeho rozsáhlost a mimořádné bohatství zahradní architektury Gartenreich – „Zahradní říše.“
Celý park se rozkládá na ploše 142 km2 a zabírá většinu území někdejšího desavsko-anhaltského knížectví. Leopold Fridrich František ho plánoval jako jakýsi obraz světa. Jeho jádro tvoří zámeček Wörlitz, dále jsou pak různé tematicky pojaté uzavřené zahradní celky kolem různých letohrádků, odpočinkových sídel dalších členů anhaltsko-desavského rodu (Oranienbaum, Mosigkau, Luisium, Georgium, Groβkühnau). Celá areál je velice propracovaný, protínaný celým systémem os, průhledů, paprskovitě rozvržených stromořadí i alejí soch. K celkovému dojmu přispívají ještě rozlehlá jezera a kanály, po nichž je možné se plavit na gondolách. Odráží se v něm soudobá filosofie osvícenství a najedeme tam řadu odkazů na literární a filosofická díla. Měl mít i vzdělávací funkci, ukazovat návštěvníkům nové zahradnické a hospodářské technologie, připomínat jim potřebu života v souladu s přírodou, četné a různé můstky demonstrovaly rozvoj stavebnictví.

Würzburg - Marburg - Kassel - Goslar - Celle - Hannover - Quedlinburg - Wörlitz

Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Pohoří Harz leží ve středním Německu na rozhraní tří spolkových zemí – Durynska, Dolního Saska a Saska-Anhaltska. Táhne se od severozápadu k jihovýchodu téměř 95 km a je široké až 35 km. Toto hrásťové pohoří je tvořeno starými horninami (hlavně žuly a ruly, dále i břidlice a slepence. Nejvyšší hora Brocken má jen 1.142 metrů. Typické jsou náhorní plošiny s protáhlými úzkými údolími s horskými říčkami, skalnaté srázy i skalní zdi (pískovcová stěna Teufelsmauer, přes 4 km dlouhá). Vyšší část pohoří Horní Harz (Oberharz) pokrývají jehličnaté lesy, nižší část Dolní Harz (Unterharz) je porostlá lesy listnatými. Poznejte přírodu i kulturu tohoto jedinečného národního parku na poznávacích zájezdech CK GEOPS.

zobrazit celý článek
Německo - Harz - Teufelsmauer (Čertova zeď), pevné santonské pískovce vyzdvižené podél hlubinného zlomu

Málokteré místo ve střední Evropě je tak protkané pověstmi a legendami jako pohoří Harz. Národní park s úchvatnou přírodou, lemovaný městy, z nichž některá patřívala k centrům kultury i dvorského života (Quedlinburg, Goslar, Wernigerode, Halberstadt, Gandersheim) byl krajem považovaným za ráj čarodějnic a jiných tajuplných bytostí. Tyto tradice se dnes odrážejí v místním folklóru, zejména ve veselých rejích čarodějnic.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu