letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Země s živoucí historií i legendami. Nejznámější starověké památky opředené pověstmi o řeckých božstvech a hrdinech, relaxace na krásných plážích letoviska Tolo a vynikající místní gastronomie. Pohodlná letecká varianta.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A82a - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha (ev. Vídeň) - Soluň, Athény – Praha (ev. Vídeň) včetně let. tax, transfery z/na letiště, dopravu autobusem/mikrobusem po Řecku, 8X hotel, 7x polopenzi, 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytové taxy, fakult. akce a vstupné (150 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje, V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
Příplatky
5.200 Kč za 1lůžkový pokoj
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Soluň, jedno z největších měst, byzantské památky - Olymp, vyhlídka na úbočí hor, kde sídlili bohové - Meteora, kláštery ve skalách - Delfy se starověkou věštírnou - celodenní Athény - Korint - Epidauros, divadlo - Mykény - Tolo, pobyt u moře - Sparta - Mystra, opevnění, hrad, klášter - Olympia
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-138
26.5 - 3.6.2023
8
Praha nebo Vídeň a další níže
29 990,-
Po termínu
032-140
22.9 - 30.9.2023
8
Praha nebo Vídeň a další níže
29 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy nebo Vídně do Soluně, dle let. řádu krátká prohlídka města SOLUŇ, druhé největší města Řecka, ubytování v Soluni

2. den: autobusem kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, výjezd na vyhlídku, údolí Tempé, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna, návštěva jedinečných klášterů METEORA (UNESCO) tyčících se na vrcholcích bizarních skal

3. den: archeologický areál starověkých Delf (UNESCO), podle antické mythologie zde byl střed světa, Apollónova svatyně a chrám, slavná věštírna, Athénin chrám, klášter Osios Loukas, zasvěcený svatému poustevníkovi a léčiteli Lukáši, nejvýznamnější středověká stavba Řecka, památník u THERMOPHYL

4. den: celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), Akropole s Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum, malebné uličky čtvrti Pláka, chrám Dia, starý olympijský stadion, Hadriánův oblouk

5. den: cesta na poloostrov Peloponés, archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion), EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek s největším divadlem v Řecku, starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreova pokladnice, šachtové hroby

6. den: pobyt u moře v letovisku TOLO, v ranních hodinách návštěva elegantního přístavu NAFPLIO, pevnost Palamidi, ulice dlážděné mramorem, malebný přístav

7. den: prohlídka starověké SPARTY, kdysi jeden z nejmocnějších městských států Řecka, Artemidin chrám, areál MYSTRA (UNESCO), tajemné opevnění v byzantském stylu, hrad, zdobené kostely a kláštery, cesta přes krásné pohoří Tayget

8. den: starověká OLYMPIE (UNESCO) u soutoku řek Alfeiós a Kládeos, posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, Archeologické muzeum, v podvečer transfer z PATRASU do ATHÉN, ubytování v Athénách

9. den: snídaně a dle let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy eventuálně Vídně.

V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.

CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

letecky tam a zpět, autobusem po Řecku

Ubytování

8x ubytování v hotelích 3*, (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) v oblasti Soluň, Kalabaka, Atény, Tolo, Olympia.

Stravování

7x polopenze, 1x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5s kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

SOLUŇ: Agios Dimítrio zdarma, Bílá věž 3 €
Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Osios Loukas 4 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
Mystra 12 €
OLYMPIA s muzeem 12 €
ATHÉNY: pouze Akropolis 30 €, Akropolis a sdružené vstupné do 6ti památek 30 €
Jízdné v Athénách 1,40 €
Studenti se studentským průkazem (ISIC), novináři, lidé nad 65 let a mládež ve věku 18 – 25 let mají nárok na zlevněné vstupné.

Kapesné

doporučujeme nejméně 160 € na vstupné

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře nutné muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně.
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve speciálně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu.

ČASOVÝ POSUN
Řecko je v časovém pásmu GTM + 2, tudíž je zde o hodinu více než v České republice.

Soluň - Olymp - Meteora - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - Olympia

Nejslavnější město starověkého Řecka, centrum vzdělanosti, filosofie a vědy, nyní kvetoucí řecká metropole se skvělými antickými památkami. Poznejte jeho památky a muzea během eurovíkendu nebo na poznávacích zájezdech...

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Řecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Řecko, za starověkými památkami 2023

Řecko a ostrovy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x hotely 3*, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce, pojištění CK
25.05 - 04.06 17 490,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu