autokarem hotel Polopenze Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Země s živoucí historií i legendami. Nejznámější starověké památky opředené pověstmi o řeckých božstvech a hrdinech, relaxace na krásných plážích letoviska Tolo a vynikající místní gastronomie. Též letecká varianta.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A82b - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x hotel 3* (2lůžkové pokoje),, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytové taxy, fakult. akce a vstupné (160 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.550 Kč za 1lůžkový pokoj
1.200 Kč/os. za 2lůž. kabina na trajektu
800 Kč/os. za 4lůž. kabina na trajektu
605 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Soluň, jedno z největších měst, byzanstské památky - Olymp, vyhlídka na úbočí hor, kde sídlili bohové - Meteora, kláštery ve skalách - Delfy se starověkou většírnou - celodenní Athény - Korint - Epidauros, divadlo - Mykény - Tolo, pobyt u moře - Sparta - Mystra, opevnění, hrad, klášter - Olympia - Patras
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-134
25.5 - 4.6.2023
10
Praha a další níže
17 490,-
Po termínu
032-136
21.9 - 1.10.2023
10
Praha a další níže
17 490,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 10 hodin, nástupní a svozová místa - Pardubice, Poděbrady, Hradec Králové, Brno, Bratislava, transfer přes Maďarsko

2. den: Makedonií (srdce starověké helénistické říše) do Řecka, SOLUŇ (UNESCO), druhé největší města Řecka, pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, nádherné byzantské kostely, Agios Dimítrios (největší kostel v zemi), Agía Sofia, připomínající mešitu v Istanbulu, Bílá věž, nejslavnější pamětihodnost města, ubytování v Soluni

3. den: autobusem kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, výjezd na vyhlídku, údolí Tempé, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna, návštěva jedinečných klášterů METEORA (UNESCO) tyčících se na vrcholcích bizarních skal - prohlídka některých z 6 klášterů

4. den: Thermopylský průsmyk, památník u THERMOPHYL připomínající bitvu s Peršany, archeologický areál starověkých Delf (UNESCO), podle antické mytologie zde byl střed světa, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám,Tholos, Athénin chrám, klášter Osios Loukas, zasvěcený poustevníkovi a léčitelovi svatému Lukáši, nejvýznamnější středověká stavba Řecka,

5. den: celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), Akropole s Parthenónem a Erechteionem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum, malebné uličky čtvrti Pláka, chrám Dia, starý olympijský stadion, Hadriánův oblouk

6. den: cesta na poloostrov Peloponés, archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion), EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek s největším divadlem v Řecku, starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreova pokladnice, šachtové hroby z 16. století před naším letopočtem, ubytování v přímořském letovisku

7. den: pobyt u moře v letovisku TOLO, v ranních hodinách návštěva elegantního přístavu NAFPLIO, pevnost Palamidi, chodníky dlážděné mramorem, malebný přístav

8. den: prohlídka starověké SPARTY, kdysi jeden z nejmocnějších městských států Řecka, areál MYSTRA (UNESCO), tajemné opevnění v byzantském stylu, hrad, zdobené kostely a kláštery, cesta přes krásné pohoří Tayget na ubytování v Olympii

9. den: starověká OLYMPIE (UNESCO) u soutoku řek Alfeiós a Kládeos, posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, Archeologické muzeum, pozdě odpoledne nalodění v PATRASU na trajekt do Itálie, plavba Středozemním mořem

10. den: okolo poledne vylodění v Itálii, přejezd do ČR

11. den: předpokládaný příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Autobus je vybaven klimatizací, DVD a minibarem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje. Z Itálie do Řecka a zpět trajekt (polohovací sedadla), za příplatek možno zajistit 4lůžkovou kabinu. Časy odjezdů a místa nástupu budou klientům sděleny v informacích, které obdrží před odjezdem.

Ubytování

7x hotely 3* (2lžkové pokoje s příslušenstvím) v oblasti Soluň, Kalabaka, Atény, Tolo, Olympia.
1x přenocování cestou na polohovacích sedačkách trajektu (1x ubytování ve 4lůžk. kajutě B4 - platí pouze pro klienty, kteří si tuto službu zajistili v CK).

Stravování

7x polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Soluň - Agios Dimítrios zdarma
Soluň - Bílá věž 4 €
Meteora 3 €/1 klášter – navštívíme celkem 3 kláštery
Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s ISIC do 26 let)
Osios Loukas 4 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
archeologické muzeum 6 €
Mystra 12 €
hrad Toron 4 €
Olympia + 2 muzea OH 12 €
Athény – pouze Akropolis 20 €
Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti památek)
Jízdné v Athénách - metro 1,4 €/90 min.

Kapesné

doporučujeme nejméně 70 € na vstupné

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře nutné muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně.
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve speciálně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu.

ČASOVÝ POSUN
Řecko je v časovém pásmu GTM + 2, tudíž je zde o hodinu více než v České republice.

Soluň - Olymp - Meteora - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - Olympia - Patras

Nejslavnější město starověkého Řecka, centrum vzdělanosti, filosofie a vědy, nyní kvetoucí řecká metropole se skvělými antickými památkami. Poznejte jeho památky a muzea během eurovíkendu nebo na poznávacích zájezdech...

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Řecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Řecko, za starověkými památkami letecky 2023

Řecko a ostrovy Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha - Soluň, Athény – Praha včetně let. tax, transfery z/na letiště, dopravu autobusem/mikrobusem po Řecku, 8x hotel, 7x polopenzi, 1x ...
26.05 - 03.06 29 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu