autokarem hotel Snídaně Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávání států omývaných vodami Baltu. Nádherné Helsinky, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga a mnoho dalšího.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekt na ostrovy Saaremma - Muhu a zpět,  7x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné vč. rezervačních poplatků, fakultativní služby a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.000 Kč za 1lůžkový pokoj
1.250 Kč lodní výlet Helsinky
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - ostrov Muhu - Liiva - Koguva - ostrov Saaremaa - Kuressaare - Kaali - Angla - Tallinn - Helsinky - Riga - Kaunas - klašter Pažaislis - skanzen Rumšiškés
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-783
26.7 - 3.8.2024
8
Praha a další níže
18 690,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z ČR podvečerních hodinách po trase Praha, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc a Ostrava přes Polsko do Litvy

2. den: ráno před příjezdem do Vilniusu krátká zastávka v oblasti jezer a ostrovů u vodního hradu TRAKAI na jezeře Galvė (pouze exteriér), dávného sídla litevských knížat. Následuje prohlídka nejstaršího evropského barokního města a hlavního města Litvy VILNIUS (UNESCO). Historický a kulturní skvost země, známý svými památkami a siluetou posetou věžemi pravoslavných a katolických kostelů. Město, z něhož vyzařuje síla polské minulosti – uličky Starého města, Katedrální a Radniční náměstí, věž na vrchu Gediminas, katedrála sv. Stanislava a Vladislava aj./div>

3. den: v dopoledních hodinách HORA KŘÍŽŮ u města ŠIAULIAI. Místo tisíců křížů - „litevská Mekka“ vypovídající o staletém útlaku litevského lidu. Vrcholem dnešního dne budou „Baltské Versailles“ barokní zámek RUNDĀLE, jedno z nejkrásnějších aristokratických sídel v Pobaltí, letní rezidence kuronských vévodů, prohlídka honosných interiérů. Za návštěvu stojí i zámecký park o rozloze téměř 10 hektarů. Dojezd na ubytování v Pärnu a okolí.

4. den: za bohatou přírodní scenérií a malebnými vesnicemi se vydáme k západnímu pobřeží Estonska. Trajektem přejedeme na dříve zapovězený OSTROV MUHU, který je proslulý lidovými kroji. První zastávkou bude LIIVA, centrum ostrova s kostelem sv. Kateřiny z 13. stol., zachovalé fresky apoštolů. Navštívíme i výjimečně zachovalou a památkově chráněnou vesnici KOGUVA s domy postavenými v letech 1880 až 1930, ale některé pamatují i polovinu 18. století. Dalším zapovězeným ostrovem bude OSTROV SAAREMAA s větrnými mlýny, rákosovými střechami, jalovcovými keři a výhledy z pobřeží do nekonečna. Navštívíme starobylé hlavní město KURESSAARE, kde si prohlédneme mohutný a nejzachovalejší středověký hrad v Pobaltí. Budeme pokračovat do KAALI, prohlídka 100 m širokého kráteru po meteoritu u Kaali, který patří k největším evropským kráterům a ve skandinávské mytologii je znám jako „sluneční hrob“. ANGLA, kopec větrných mlýnů s etnograficko – zemědělským muzeem. Návrat na hotel.

5. den: návštěva TALLINNU, jednoho z nejkouzelnějších měst Evropy a hlavního města Estonska na břehu Finského zálivu. Historické středověké jádro Starého města (UNESCO), obehnané mohutnými hradbami s věžemi a baštami, nás přenese do středověku. Učaruje nám Radniční náměstí s gotickou katedrálou, malebné uličky Vene, Pikk, Lai se směsicí kostelních věží a věžiček, hanzovní a kupecké domy. Ubytování ve městě.

6. den: Fakult. lodní výlet do hlavního města FinskaHELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, moderní kostel Skalní chrám – Temppeliaukion kirkko, hala Finlandia, Sibeliův monument – památník nejslavnějšího finského skladatele. V podvečerních hodinách se vrátíme zpět lodí do Tallinnu

7. den: přejezd do kosmopolitního města RIGA (UNESCO), hlavní město Lotyšska. Město je známé svou unikátní kombinací architektonických stylů, kde se snoubí gotika, baroko, klasicismus a secese. Stará Riga – středověké jádro města s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, přímořská atmosféra. Ubytování ve městě.

8. den: ráno odjedeme k prohlídce historických památek KAUNASU – město nás překvapí moderní atmosférou a uměleckým duchem. Památky Starého města, Kaunaský hrad, Radniční náměstí s impozantní budovou radnice, kostel sv. Michaela. Nádherný KLÁŠTER PAŽAISLIS ze 17. stol., jedinečná barokní památka, jeden z nejkrásnějších příkladů baroka v severní a východní Evropě. SKANZEN RUMSISKES (Rumšiškés), litevské muzeum života na venkově s expozicemi pod širým nebem. Zde si můžeme prohlédnout obytné domy a hospodářské budovy z různých regionů Litvy. Nocleh v Kaunasu.

9. den: po snídani odjezd do ČR. Předpokládaný návrat Olomouc cca 20:00 hod. a dále dle míst nástupů.

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem

Ubytování

7x hotely 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

7x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Vilnius – hrad a katedrála zdarma
Vilnius – Gediminasova věž 4 €
Trakai – hrad 7 €
Rumšiskes skanzen 4 €
Turaida 5 €
Tallinn – Městské muzeum 5 €
Tallinn – věž radnice 3 €
Tallinn – věž sv. Olafa 2 €
Kaali museum 2 €
Kuressaare - hrad 5 €
Koguva 2,50 €
Angla 2,50 €
Riga – Národní galerie 6 €
Riga – věž sv. Petra 9 €
Riga – loď 10 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 80 EUR

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Trakai - Vilnius - Šiauliai - Rundale - ostrov Muhu - Liiva - Koguva - ostrov Saaremaa - Kuressaare - Kaali - Angla - Tallinn - Helsinky - Riga - Kaunas - klašter Pažaislis - skanzen Rumšiškés

Co v Helsiknách rozhodně nesmíte minout... a jména spojená s hlavním městem Finska

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu