letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pobyt na mramorovém ostrově Paros pro romantické duše, které láká pohádkové prostředí řeckých „ostrovů snů“. Pokud nás omrzí pláže ostrova, můžeme se toulat bílými městečky či kláštery (pěšky, na kole či skútru). Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrov Santorini s kalderou, na Délos s antickým velkoměstem nebo na Mykonos s větrnými mlýny. .Nadchne i perla minojské kultury v Knóssu a potěší letecká doprava. A ty pláže!
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha/Vídeň - Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Brna), let. taxy a poplatky, transfery z/na letiště, lodní dopravu na ostrovy Santorini - Paros a zpět, 9x ubytování v hotelu/ hotel. rezidence***– tradiční řecká architektura, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x na Parosu, 5x na Santorini), 9x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, fakult. služby a výlety a vstupné (150 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje


v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
Příplatky
7.500 Kč za 1lůžkový pokoj
550 Kč za komplexní pojištění K5S
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
ostrov Santorini, plavba po kaldeře, starověké památky, malebná vesnice Oia - ostrov Paros, pobyt u moře, koupání - ostrov Naxos, Apollónův chrám - Mykonos - Délos, posvátný ostrov starověkých Řeků
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-568
13.9 - 22.9.2024
9
a další níže
34 690,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet dle let. řádu (Praha nebo Vídeň) odlet s průvodcem na ostrov Santorini, transfer do hotelu..

2. den: pobyt u moře na Santorini nebo fakultativní výlet ostrovem – archeologický areál ACROTIRI, prohlídka městečka PYRGOS (nejvýše položeného města ostrova s benátskou pevností), návštěva kláštera sv. Eliáše s krásnými výhledy na celé souostroví. Večer procházka po kaldeře a západ slunce v městečku OIA.

3. den: přeplujeme na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů kostelem Sta bran

4. den: pobyt u moře, variantně lodní polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek Antiparos, prohlídka proslulé a nejhlubší jeskyně v Řecku, návštěva centra hl. města se středověkou pevností, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům. Odpoledne místním busem výlet po ostrově PAROS, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy v MARATHI.

5. den: pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký ostrov Naxos, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město CHORA, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Procházka uličkami hlavního města až k Benátské pevnosti. Možnost koupání a odpočinek na pláži.

6. den: fakultativní lodní výlet posvátný antický ostrov Délos (UNESCO) s množstvím starověkých památek a na ostrov Mykonos, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější. Město CHORA nás omámí bílými domky s modrými okenicemi v úzkých uličkách. Shlédneme pět ikonických větrných mlýnů ostrova Mykonos. Své kouzlo nám odhalí i známý úsek domků na útesech omílaných mořským vlnobitím tzv. „Little Venice“.

7. den: plavba zpět na ostrov Santorini. Odpoledne odpočinek a pobyt u moře.

8. den: dopoledne výstup k archeologickému areálu antické THERY, která je přímo nad letoviskem. Odpoledne individuální volno, odpočinek, moře.

9. den: fakultativní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech.

10. den: dle let. řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem.


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům

11. den: dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům

V návaznosti na změny v letových řádech může být termín zájezdu posunut o 1 den nebo může být let operován i z vídeňského letiště (v tomto případě CK zajistí svoz z Brna na/z letiště Vídeň).
v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.

Doprava

leteckou přepravu Praha/Vídeň - Santorini – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Brna), lodní dopravu na ostrovy Santorini - Paros a zpět

Ubytování

9x ubytování hotel/hotel. rezidence***– tradiční řecká architektura, 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (4x na Parosu, 5x na Santorini)

Stravování

9x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v EUR (€)
Lanovka Fira (jedna cesta) 6€
Výlet do Firy + plavba po kaldeře s výstupem na sopku cca 30€
Théra 6€
Vykopávky v Akrotiri – vstup + 2 muzea 15€, samostatně Akrotiri 12€
Výlet autobusem po ostrově Santorini (Akrotiri, hora Sv. Eliáše, Pyrgos) cca 20€
Muzeum v Parikii 2€
Výlet na ostrůvek Antiparos místní dopravou 14€ (zpáteční)
Autobus po Antiparosu 8€
Vstup do krasové jeskyně 6€
Výlet na nedaleký ostrov Naxos 21€
Výlet busem po Parosu 23€
Výlet na ostrov Délos 22€
Vstup Délos – arch. vykopávky 8 €
Výlet autobusem Santorini - Fira - Oia 22€
Veřejná doprava na ostrově Mykonos (lodní MHD) 2€, autobus 1-3 €, v závislosti na vzdálenosti

Na místní a veřejnou dopravu autobus 50 €

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Santorini - Thira - Oia - Paros - Naxos - Mykonos - Délos

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu