Skanzen Szentendre

Ve skanzenu Szentendre najdeme původní domy z maďarských vesnic i s výzdobou místností, uspořádané tak, aby vyvolávaly co nejpřesnější dojem maďarských usedlostí i celých vesnic z období mezi 18. stoletím a polovinou 20. století. Dohromady podávají obraz o každodenním životě, zemědělské práci a řemeslech a o zvyklostech na maďarském venkově. Nachází se tu už na 400 budov, obytných, hospodářských i sakrálních a veřejných staveb, které byly pro venkov typické. Skanzen je podle regionálního a etnografického hlediska rozdělen do osmi areálů:

I. Vesnice ze severního Maďarska – oblast mezi řekami Ipel a Hernád. Zde je 11 obytných domů, k tomu 30 dalších stavení a téměř 5 000 původních exponátů. Nachází se tu například větší zemanský dvorec. Dále zaujmou zejména sklepní příbytky hloubené do svahů, což byla především obydlí chudých.

II. Trhové město z oblasti tzv. Vrchoviny mezi Ipelem a Bodrogem vč. vinařské oblasti Tokaj. Právě trhová města zde byla obvyklým typem osídlení. Od vesnic v sousedství je odlišovala především jejich privilegia, jako bylo právo trhové a pro obyvatele právo volby vlastních úředníků, svoboda pohybu a dědické právo. Trhová města zprostředkovávala kulturní výměnu mezi venkovem a světem vzdělanců a urozených. V kraji žilo velké množství různých etnik – Slováků, Poláků, Rusínců, Němců, Řeků a Židů, vedle katolíků žili i protestanté. Města obvykle nemívala více než 5 000 obyvatel a víc než 20% tvořili řemeslníci. Hlavním zdrojem obživy však bylo vinařství, často to byl i důvod, proč bylo město založeno. Vlastníci menších vinic se přes zimu živili řemeslem. Nacházela se tu ovšem i hospodářství náležející vznešeným rodinám, např. Rákoczi.
Obvyklým typem domu zde byly kamenné domy se sklepy, dílnami či s hostincem. V prvním patře se nacházela místnost vytápěná kamny a kuchyň, nahoře pak lisovny s dřevěným stropem anebo kamenným klenutým stropem. Vybavení místností – cenný nábytek, sklo, keramika – podtrhuje rozdíly oproti vesnickým stavením.

III. Horní Potisí – oblast mezi Slovenskem, Ukrajinou a Rumunskem, pokrytá převážně dubovými lesy. Nejvíc vesnic zde bylo založeno už za dynastie Arpádovců, v 11.-14. století. Kraj byl řekami a močály odříznut od světa a do 19. století se tu žilo víceméně jako ve středověku, převažoval chov dobytka, lesnictví a rybolov. Pěstování obilí se rozšířilo teprve po regulacích řek koncem 19. st.
Žilo tu vždycky maďarské obyvatelstvo a po reformaci se rozšířilo protestantství. V Szátmárské župě tvořila neobyčejně velký podíl drobná šlechta – 29%, na některých místech dokonce až 79%. Jejich život se však příliš nelišil od života prostých rolníků. Mnohokrát se tu vedly války za nezávislost nebo kvůli náboženství. Oblast měla mimořádný význam pro utváření maďarského národa a kultury. Velkou ránu pro Potisí znamenal rozpad Rakouska-Uherska, nové hranice odřízly stará hospodářství od dřívějších obchodních a správních středisek, chyběly železnice. Až dodneška je patrný rozdíl mezi tímto regionem a zbytkem země.

VI. Trhové město z Velké uherské nížiny – oblast je považovaná za typicky maďarskou. Mezi řekami Dunaj a Tisza a v Zátisí se prostírá plochá rovina s alkalickou půdou, písečnými dunami, s mělkými vodami a rákosinami, kde žije mnoho druhů ptáků, v rovině se vyskytuje fata morgána. Vzniklo tu množství malých vesnic, ale spousta jich ve středověku byla opuštěna. Panovníci sem nechávali přesidlovat jiná etnika – Pečeněhy, Kumány a Jazygy a udělovali jim různá privilegia, aby podpořili osídlení země. Od 14.-15. století se tu rozvíjela tržní města, kraj byl však stále pustošena válkami s Turky a později bojem za nezávislost. Mnoho obyvatel odešlo, po roce 1730 sem proto byli zváni noví osadníci, především Slováci a Němci. Města vznikala na opuštěných pastvinách zaniklých vsí, vyvíjela se z pouhých osad s přístřešky pro zimní ustájení dobytka. Obyvatelstvo i nadále provozovalo především zemědělství, zejména chov dobytka, zároveň se věnovalo řemeslům a obchodu.
Po regulacích řek v 19. století se krajina velice změnila, pastviny se změnily v obilné a kukuřičné lány a obilí se stalo obchodním vývozním artiklem.

VII. Jižní Zadunají – hustě osídlená oblast s malými vesnicemi, mnohé z nich se však vylidnily během válek s Tureckem. Od 16. století tu žili vedle sebe Maďaři, Srbové (pravoslavní i katoličtí), Chorvaté. Chorvatský původ má i slavný karneval busójárás. V 18. století přibylo mnoho Němců. Maďaři byli převážně protestanty, Němci katolíky nebo luterány. Lidová architektura byla stejně rozmanitá jako obyvatelstvo – na západě dřevěné domky s černou kuchyní, na východě větší domy s pevnými zdmi. Ve skanzenu se setkáme s oběma typy a kolem osady se vine typický plot ze spleteného proutí. Je zde také vinice jako připomínka toho, že kraj proslul vinařstvím (Villányi, Szekszárd).

VIII. Bakoňský les, Balatonská vrchovina. Zatímco v Bakony převažují zalesněné vrchy, Balatonskou vrchovinu tvoří mírné svahy zvedající se nad vodami jezera a zajímavě tvarované sopečné pahorky, kde se pěstuje réva, stojí tam lisovací domky a vesnice jsou tvořeny domky s barevnými kamennými zdmi, bílými štíty a krytými verandami. Původním materiálem bylo dřevo (díky lesům), v 18. století se však rozšířilo použití kamene – ve stěnách se střídá bílý, žlutý a šedá vápenec, dolomit, červený pískovec a černý čedič. Domky mají klenuté místnosti, nachází se v nich černá kuchyně a sklípek na víno. V Balatonském kraji se lidé živili vinařstvím a rybařením, v Bakoňském lese chovem dobytka, lesnictvím a pálením vápna.
V 16.-17. století bylo ve válkách zničeno mnoho vesnic. Do 18. století bylo v kraji časté protestantství, pak převážili nově příchozí katoličtí osadníci (hlavně Němci), evangelická zůstala hlavně zemanská šlechta.

IX. Západní Zadunají – Őrség, Göcsej a Hetés v župě Zala. Oblast dubových a bukových lesů s půdami nepříliš vhodnými pro zemědělství, zato bohatá na vodu. Vesnice vznikaly vypalováním lesů na kopcích a mnohé založili už první Maďaři, kteří přišli do země. Ve středověku mělo místní obyvatelstvo střežit hranici, proto byli hlavně vojáky a mnozí se stali šlechtici. Převažovala tu protestantská vyznání. Vedle obilné výroby se venkované živili chovem dobytka, zejména prasat, kterým mohli dávat žaludy a bukvice, místní dobytek se dokonce prodával do Rakouska a Německa. Domy se stavěly ze dřeva, často se stěnami ze spleteného proutí vymazaného hlínou a s doškovou střechou.

X. Kisalföld, Malá uherská nížina – severomaďarský kraj, v současnosti leží některé jeho části za hranicemi Maďarska – hl. Slovensko, vč. Poszóny (Bratislavy), Nitry a Komárna, náleží sem Györ a Šoproň. Rovinatý kraj kolem Dunaje, obklopený pahorkatinami. Je zde velmi úrodná půda, na slunných kopcích se dařilo i vinicím, důležité bylo také říční rybaření. Krajem probíhaly důležité obchodní cesty, sedláci se podíleli na obchodu a byli otevřeni vůči světu a novotám. Je to jedno z prvních území v Maďarsku, které bylo osídleno pouze Maďary, už od 13. století sem však přicházeli Němci a za tureckých válek Chorvati, převážná část obyvatel byla katolíky, ale nezanedbatelný počet vyznával luterství.
Pro region jsou typické cihlové domky, anebo prostě hliněné chýše s doškovými nebo rákosovými střechami

Máte zájem o zájezdy do Maďarska? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na stránce www.madarsko.geops.cz.  

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu